free bootstrap template

Spoločnosť  RS corporation, s.r.o.  je oprávnená  vykonávať  letecké  práce 
podľa  §44  ods. 2  leteckého  zákona.  Povolenie  vydal  Dopravný  úrad  SR  pod  číslom  SK/067.

Naše  UAV (dron)  je  riadne  zaevidované  v  registri lietadiel  SR.  Pilot  je  držiteľom  osvedčenia  odbornej  spôsobilosti  ovládať  bezpilotné  lietadlo  UAV  (pilotský preukaz).  Máme   vydané  rozhodnutie  o  určení  podmienok bezpečnej  prevádzky  pre  UAV  (§ 7 leteckého zákona).  Naša  spoločnosť  je  poistená  proti  spôsobeným  škodám  prevádzkou  lietadla  na  majetku  a  zdraví  do  výšky  950.000,-eur  vrámci  celej  EU.

Ak  je  akékoľvek  lietadlo  (aj UAV)  využívané  za  účelom  leteckej  fotografie  (fotografovanie,  filmovanie  a  iné  zaznamenávanie  z  paluby  lietadla),  je  to  výkon  leteckých  prác  (§ 44 leteckého  zákona),  ktoré  podliehajú  aj vydaniu  povolenia  Ministerstvom  obrany  SR  v  súlade  s  §63  a  §64  zákona  NR SR 215/2004 Z.z.  o  ochrane  utajovaných  skutočností  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov. 
To  znamená,  že  každé  filmovanie  musí  byť  konzultované  a  schválené  Ministerstvom  obrany  SR.  Povolenie  vybavujeme  niekoľko dní  pred  samotným  natáčaním. 

DRON  je  vybavený  bezpečtnostným  padákom.  Lety  vykonávame  s  min.  odstupom  50m  od  osôb  a  budov.  Pred  každým  vzletom,  vykonávame  dôkladnú  technickú  kontrolu  DRONU  ako  aj  poučenie zainteresovaných  osôb  o  bezpečnosti.

Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť a preto si vyhradzujeme právo zrušiť let v prípade:
- nepriaznivé počasie (dážď, vietor nad 20km/h, sneženie)
- obzvlášť nebezpečné lietanie nad ľuďmi
- lietanie nad vodou (len v prípade zloženia fin. zábezpeky vo výške 7.000,-eur)
- požiadavky na zhadzovanie predmetov z dronu
- natačanie objektov či osôb bez súhlasu zainteresovaných a porušenia §63 a § 64 zákona o utajovanývh skutočnostiach 215/2004 ako aj §60 zákona o civilnom letectve č.143/1998 Z.z